Conference Contributions

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...31   ()
O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
1 January 2011
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Hana Poštulková

(Hana Poštulková)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Země:
Country:
Česká republika
E-mail: hana.postulkova@vsb.cz
Adresa:
Address:
Web: http://ekf.vsb.cz
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Spokojenost uživatelů s LMS MOODLE na Ekonomické fakultě VŠB-TUO
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

V loňském roce jsem provedla výzkum na téma měření spokojenosti uživatelů s learning management systémem. Zaměřila jsem se na LMS MOODLE a Ekonomickou fakultu VŠB-TUO. Cílem mé práce bylo změření spokojenosti uživatelů s vlastnostmi LMS systému, dále zjištění, jak jsou tyto vlastnosti pro uživatele významné. Také mne zajímalo, jak jsou uživatelé spokojeni s faktory poskytovaných služeb a jak jsou pro ně tyto faktory důležité. Dále jsem se zajímala o to, jaké komunikační prostředky uživatelé pro svou práci využívají, zda by studenti měli mít možnost vytvářet si své vlastní kurzu a jaký by o to byl zájem, apod. Pro potřeby mého výzkumu jsem v MOODLU vytvořila eLearningový kurz, ve kterém jsem provedla dotazníkové šetření. Kromě dotazníků jsem v kurzu zpřístupnila fóra a ankety, ve kterých se uživatelé mohli vyjádřit k systému MOODLE. Výzkumu se účastnilo 52 pedagogů a 161 studentů. Výsledky výzkumu, včetně návrhů a doporučení na zlepšení stávající situace jsou volně přístupné v moodlovském kurzu na stránkách http://moodle.vsb.cz

Klíčová slova:
Keywords:

MOODLE, výzkum, spokojenost, uživatelé

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

Last year I conducted research on measuring user satisfaction with the learning management system. I focused on the Moodle LMS and the Faculty of Economics VŠB-TUO. The aim of my work was to measure user satisfaction with features of the LMS system, then determine how these properties are relevant to users. Also, I wonder how users are satisfied with the services provided and factors as for them these important factors. I also was interested in what means of communication for users to use their work, whether students should be able to create your own course and what would it be of interest, etc. For the purpose of my research, I have created in Moodle e-learning course in which I conducted a survey. In addition to questionnaires, I was in the course accessible forums and polls, where users can comment on the Moodle system. Research participated 52 teachers and 161 students. The results of research, including proposals and recommendations for improving the current situation are freely accessible on website http://moodle.vsb.cz.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

MOODLE, research, satisfaction, users

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Univerzity/Universities
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Prezentace:
Presentation:
application/pdf Prezentace_Postulkova_mm2011.pdf
Příspěvek konference:
Paper:
application/msword MoodleMoot_Postulkova.doc
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...31   ()